For a more effortless and secure experience on our site, please consider updating your browser
Plaats een zoekertje

Privacy policy

BikeExchange gegevensbeschermingsrichtlijnen

BikeExchange neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Persoonsgebonden gegevens worden door BikeExchange uitsluitend verzameld voor contractueel noodzakelijke doeleinden. In geen geval worden de ingezamelde gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden meegedeeld. BikeExchange is zich ervan bewust dat de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers voor hen een bijzonder delicate aangelegenheid is. Deze gegevensbeschermingsrichtlijnen vullen de Algemene Gebruiksvoorwaarden van BikeExchange aan.

$1. Privacy-gerelateerde basisprincipes van BikeExchange
Voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens onderwerpt BikeExchange zich aan de volgende basisprincipes:
BikeExchange verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonlijke gegevens met inachtneming van de Privacywet (Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en de Europese regelgeving inzake privacy. De hiernavolgende privacyverklaring beschrijft hoe de bescherming en de veiligheid van alle persoonsgebonden gegevens volgens de ter zake geldende wettelijke bepalingen gewaarborgd worden.

$2. Vaste begrippen van deze gegevensbeschermingsbepalingen
BikeExchange hanteert in deze gegevensbeschermingsbepalingen bepaalde vaste begrippen die u moet begrijpen:
• “Persoonsgebonden gegevens” zijn alle gegevens over uw persoonlijke of zakelijke verhoudingen.
• De persoonsgebonden gegevens die u bij de registratie moet opgeven (verplicht) worden als “registratiegegevens” aangeduid.
• De pagina op BikeExchange die van de door u verstrekte persoonsgebonden gegevens volgens uw specificaties wordt aangemaakt en uw toestemming behoeft, wordt “profiel” genoemd.

$3. Welke gegevens heeft BikeExchange van u, welke gegevens zijn voor andere gebruikers zichtbaar en wat gebeurt er met uw persoonsgebonden gegevens?
3.1. Registratiegegevens
Voor het gebruik van het platform van www.bikeexchange.nl verzamelt en verwerkt BikeExchange bij uw registratie gegevens van u als registratiegegevens. Het betreft in de eerste plaats de volgende gegevens:
• Aanspreking
• Naam, voornaam
• Adres
• Gebruikersnaam
• E-mail
• Wachtwoord
Bij commercieel gebruik komen daar nog de volgende gegevens bij:
• Handelsbenaming
• BTW nummer en/of ondernemingsnummer
• Bedrijfslogo
De gebruikersnaam wordt voor alle gebruikers zichtbaar weergegeven. Daarnaast wordt opgeslagen via welke zoekmachine en welke keywords u op de pagina van BikeExchange terechtgekomen bent.
3.2. Vrijwillige gegevens
Naast de registratiegegevens kan u op de webpagina op vrijwillige basis aanvullende gegevens (hierna “vrijwillige gegevens” genoemd) opgeven. Tot de vrijwillige gegevens worden gerekend:
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Faxnummer
• GSM nummer
• Inlichtingen
3.3. Gegevens in het kader van het gebruikersprofiel
• Uw actuele en oude advertenties
• Uw over het platform afgesloten koopovereenkomsten
• Uw aangeboden en/of reeds verkochte producten
• Keywords die u bij de zoektocht naar producten gebruikt
• Producten die u opzoekt of bekijkt
3.4. Gegevens bij het afsluiten van koopovereenkomsten
Bij het afsluiten van een koopovereenkomst via ons platform worden de volgende gegevens opgeslagen:
• Gegevens van de verkopende en kopende gebruikers
• Het aangeboden artikel met beschrijving en verkoopprijs
• De betalingsoptie van de kopende gebruikers
• Bij betaling per kredietkaart de laatste vier nummers van het kredietkaartnummer, de geldigheidsdatum, de naam van de kredietkaarthouder en de ID van het betalingssysteem.
Voor de afwikkeling van de koopovereenkomst worden uw voor de uitvoering van de koopovereenkomst noodzakelijke gegevens als aanspreking, naam, voornaam en adres aan de andere gebruiker meegedeeld. Daarnaast worden uw betalingsgegevens aan de door u gekozen betalingsinstelling voor de afwikkeling van de betaling overgemaakt.
3.5. Gegevens in het kader van advertenties
Bij het plaatsen van advertenties worden uw tekst en worden de in het kader van de advertentie door u verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen en gepubliceerd. Andere gebruikers kunnen deze gegevens dus bekijken. Uw naam en woonplaats zijn in ieder geval zichtbaar.
3.6. Gegevens bij de betaling van onze vergoedingen
Bij de betaling van onze vergoedingen via een veilig betaalportaal worden de volgende gegevens opgeslagen:
• Voor- en achternaam van de rekening en/of kredietkaarthouders
• Geldigheidsdatum van de bank-/kredietkaart
• Laatste 4 cijfers van het bankrekening-/kredietkaartnummer, waarmee betaald wordt
• ID van het betalingssysteem
3.7. Nieuwsbrief
Bij de inschrijving op de nieuwsbrief wordt verplicht uw e-mailadres verzameld en verwerkt. De verstrekking van verdere persoonsgegevens is voor het nieuwsbriefabonnement niet nodig. U kunt zich terug uitschrijven op deze nieuwsbrief door het aanklikken van een link die met elke nieuwsbrief wordt meegezonden.

$4. Verbetering, uitwissing en afsluiting
4.1. Als de gebruiker door hem opgegeven gegevens verandert of verbetert, en daarbij de oude bestanden wist, worden de eerder opgegeven gegevens automatisch volledig gewist, voor zover deze niet in eerder afgesloten koopovereenkomsten en/of advertenties opgeslagen werden. Een verzoek tot verbetering is niet nodig.
4.2. Ongeacht het bovenstaande heeft de gebruiker altijd het recht om de verbetering van onjuiste gegevens te eisen die over hem bij BikeExchange zijn opgeslagen. De eenvoudigste mogelijkheid voor de gebruiker hiertoe bestaat er uiteraard in zijn bestand zelf te verbeteren.
4.3. Als de gebruiker zijn profiel definitief verwijdert en daarmee zijn lidmaatschap bij BikeExchange beëindigt, worden alle eerder van hem opgeslagen gegevens automatisch volledig verwijderd, voor zover deze niet reeds in eerder afgesloten koopovereenkomsten en/of advertenties werden opgenomen.
4.4. Ongeacht het bovenstaande heeft de gebruiker altijd het recht om de uitwissing van menig gegeven te eisen dat over hem bij BikeExchange is opgeslagen. De eenvoudigste mogelijkheid voor de gebruiker hiertoe bestaat er uiteraard in zijn bestand zelf te wissen.
4.5. Als de gebruiker de verandering, verbetering of uitwissing van zijn persoonlijke gegevens wenst, kan hij dit vragen via e-mail, per fax of per brief. Voor de goede orde moet deze aanvraag de volgende gegevens bevatten:
• E-mailadres
• Wachtwoord
• In voorkomend geval, identificatie door middel van een kopie van uw identiteitsbewijs (geldig paspoort of identiteitskaart)

$5. Cookies
Op deze website worden gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden ingezameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens worden pseudo gebruikersprofielen opgemaakt. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die in het cache van de browser van de bezoekers van de site worden opgeslagen. Cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De op deze manier verzamelde gegevens worden niet zonder de toestemming van de betrokkene gebruikt om de bezoeker van de website te identificeren en worden niet samengevoegd met de persoonlijke gegevens van de houder van het pseudoniem. De gegevensverzameling en -opslag kunnen op elk ogenblik met toekomstige werking tegenover BikeExchange stopgezet worden.

$6. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (Google). Google Analytics maakt op haar beurt gebruik van zogenaamde cookies, gegevensbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de site mogelijk maken. De door middel van deze cookies verkregen informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel overgemaakt en opgeslagen op een server van Google in de VS. Omdat wij de IP-anonimisering op deze website geactiveerd hebben, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort. In onze opdracht gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de internetpagina’s te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen voor de internetproviders en om andere diensten in verband met het internetgebruik aan de website aan ons aan te bieden. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt door Google niet samengevoegd met andere gegevens. U kunt de installatie van deze cookies door middel van een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet in volle omvang van alle functies van deze internetpagina kunt genieten. Bovendien kunt u de verzending van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

$7. “Vind ik leuk” Facebook-plug-in
Op deze website is de Facebook-plug-in “Vind ik leuk” geïntegreerd. U kunt deze herkennen aan het blauwe Facebooklogo en de daarnaast weergegeven woorden “Vind ik leuk”. Deze plug-in wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland, vertegenwoordigd door de directeuren Marc Andreessen, Jim Breyer, Donald Graham, Peter Thiel en Marc Zuckerberg, en is direct verbonden met de servers van Facebook. Er vindt geen gegevensoverdracht aan de websitebeheerder plaats. Zodra u de plug-in ziet, verzamelt, gebruikt en stuurt deze – onafhankelijk van deze website – gegevens naar Facebook in de mate en voor de doeleinden die vermeld staan in de richtlijnen betreffende gegevensbescherming van Facebook op http://www.facebook.com/policy.php (onder andere de informatie, dat en wanneer u deze website heeft bezocht). Als u de plug-in actief gebruikt, wordt ook deze informatie aan Facebook doorgegeven en daar gebruikt. De aard, omvang en doel van de verzamelde gegevens zijn afhankelijk van het feit of u bij Facebook bent ingeschreven en/of ingelogd. Toevoeging van de gegevens aan uw Facebook-account vindt echter alleen plaats wanneer u op dat moment bent aangemeld bij Facebook. Dit houdt in dat u zich moet afmelden bij Facebook voordat u deze site bezoekt, wanneer u wilt voorkomen dat de gegevens worden toegevoegd aan uw Facebookprofiel. Facebook verwerkt de verzamelde gegevens, indien nodig, ook in derde landen in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen betreffende gegevensbescherming. De meest gestelde vragen over de gegevensbescherming van deze plug-in worden in begrijpelijke taal uitgelegd op deze pagina van Facebook.

$8. Inlichtingen
Iedere gebruiker heeft het recht om vanwege BikeExchange kosteloos inlichtingen te verkrijgen over de over zijn persoon opgeslagen persoonlijke gegevens. Het verzoek tot inlichtingen moet schriftelijk aan BikeExchange gericht worden. Bij het verzoek moet een voor eensluidend verklaard afschrift van een officiële en geldige identiteitskaart gevoegd worden. De informatie wordt per post opgestuurd naar het adres dat op de identiteitskaart vermeld staat.

$9. Afdrukbaarheid van de gegevensbeschermingsbepalingen
U kunt deze gegevensbeschermingsbepalingen te allen tijde opvragen en afdrukken via de link “Privacy policy” op de website van www.bikeexchange.nl.

Dit artikel delen